Záručné podmienky

1. Všeobecné záručné podmienky:

Preukázanie odbornej montáže: fyzickou alebo právnickou osobou spôsobilou na vykonávanie danej činnosti.
Zariadenie vyžaduje pravidelnú a profesionálnu údržbu, v prípade jej absencie zariadenie stratí záruku. Montážny pracovník určuje frekvenciu minimálnej ročnej údržby podľa režimu prevádzky (vykurovanie / chladenie, alebo obe) v závislosti od čistoty vzduchu prostredia. V prípade, ak zariadenie sa používa zvyčajne len na chladenie, alebo v byte s čistým vzduchom, je určená údržba minimálne raz ročne, v prípade používania zariadenia na vykurovanie aj chladenie, v centre mesta, v mieste vystavenom kvitnutiu topoľa, v kanceláriách, v priemyselnom prostredí je potrebná častejšia údržba.

Dokumenty: pri každom dokumente podľa tohto informačného listu platí pravidlo, že predlžená záruka sa môže uplatniť iba vtedy, ak dodávateľ a zariadenie (na ktoré sa vzťahuje záruka) sú jednoznačne určiteľné z daného dokumentu. Určiteľnosť znamená v prípade dodávateľa údaje právnickej osoby, v prípade zariadenia predovšetkým sériové číslo (serial no.) a číslo modelu nachádzajúce sa na bočnej strane zariadenia.


2. Záručné doby

Dvojročná záruka. Spotrebiteľská záruka na funkčnosť klimatizácie je 2 roky (ak nie je dohodnuté inak) za podmienky ,že klimatizáciu nainštaluje odborná firma, ktorá má na inštalácie klimatizácií oprávnenie a ak je preukázateľne pravidelne čistená aspoň 1x ročne (v súlade s pokynmi výrobcu zariadenia, ak nie je dohodnuté inak).

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia zariadenia od predávajúceho kupujúcim. Záruka sa vzťahuje iba na vady, ktoré mal tovar (výrobky a zariadenia) v čase jeho odovzdania kupujúcemu, avšak ostali skryté a prejavili sa až neskôr počas záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli po dodaní tovaru (výrobku resp. zariadenia) kupujúcemu; demonštratívne uvádzame nasledovné príklady:

nepovažuje sa za záručnú vadu taká vada, ktorej príčina vznikla po dodaní výrobku spotrebiteľovi, napríklad, ak vada bola spôsobená
- nesprávnou montážou (okrem prípadov, ak montáž vykonal predávajúci alebo ním poverená osoba,)
- nesprávnym použitím, nedodržaním návodu na použitie
- nesprávnym skladovaním, nesprávnym zaobchádzaním, vandalizmom, nedostatkom údržby
- živelnými pohromami a katastrofami.

Ak servisná spoločnosť, u ktorého bola objednaná záručná oprava, dokáže, že vada bola spôsobená odlišným použitím od návodu, že chyba je zapríčinená abnormálnym užívaním, modifikáciou, nesprávnou manipuláciou, nesprávnym skladovaním, živelnou pohromou, alebo vznikla z dôvodu po zakúpení, predávajúci neposkytne žiadnu záruku (inhibícia prívodu vzduchu do vonkajšej jednotky, nadmerná kapacita, kontaminácia, atď.) Vyhradzujeme si právo preskúmať príčinu a okolnosti chyby.

Oprava nesprávne používaného zariadenia bude kupujúcemu vyúčtovaná aj v rámci záručnej lehoty. V prípade, ak zariadenie nereaguje, nedáva žiadny znak prevádzky, a podľa užívateľskej príručky nie je možné identifikovať problém; alebo vnútorná jednotka vypíše chybový kód, zariadenie musí byť ihneď odstavené z prevádzky, odpojené, a chyba má byť oznámená predajcovi, montážnemu pracovníkovi, spoločnosti, ktorá zariadenie uviedla do prevádzky (s možným chybovým kódom), ktoré vykonávajú detekciu a opravu chyby.

Záruka má byť uplatnená u predávajúceho záručným listom. Stratený záručný list bude nahradený kupujúcemu v prípade dôveryhodného dôkazu o dátume predaja (datovaná a opečiatkovaná faktúra) do jedného roka od predaja.


V prípade záručnej vady:

 • a) zariadenia, kde odbornú montáž previedol predávajúci , predávajúci zabezpečí opravu zariadenia na vlastné náklady. V prípade, ak oprava je nemožná, predávajúci zabezpečí výmenu zariadenia. Oprava resp. výmena zariadenia má byť vykonaná v primeranom termíne (do 30 dní) s prihliadnutím na záujmy spotrebiteľa.
 • b) Pre dodané zariadenia, kde montáž nevykonával predávajúci, predávajúci počas záručnej doby zabezpečuje, po uznaní oprávnenosti reklamácie, len dodávku náhradných dielov do určeného skladu predávajúceho, na ktorých vadu sa vzťahuje záruka. Opravu zabezpečuje kupujúci na vlastné náklady.
 • c) Záručná doba na náhradný diel v dĺžke 12 mesiacov začína plynúť dňom dodania dielu.
 • d) Prechod práv z vád tovaru na tretiu osobu musí byť predávajúcemu preukázané, nárok na práva z vád tovaru v takomto prípade vzniká až preukázaním takéhoto prechodu.
 • e) Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do predmetu dodávky osobou, ktorá k výkonu zásahu nebola výslovne predávajúcim zmocnená.
 • f) Kupujúci stráca nárok na náhradu nákladov na opravu, keď chybu na výrobku nenahlási v prvom rade predávajúcemu a opravu vykoná sám alebo u inej servisnej organizácie, ktorá opraví tovar bez vedomia predávajúceho. Pretože predávajúci nemôže v tomto prípade kontrolovať ani potvrdzovať oprávnenosť rozhodnutia servisnej organizácie, preberá na seba kupujúci náklady za túto nenahlásenú opravu v plnej výške bez nároku na akékoľvek ďalšie odškodnenie predávajúcim.

Zo záručnej doby je odčítaná tá doba, počas ktorej spotrebiteľ nemohol používať zariadenie vhodným spôsobom.

Za splnenie záručnej povinnosti zodpovedá predávajúci. V prípade, že spotrebiteľ informuje a zavolá servis, ktorý následne zistí, že zariadenie je bezchybné, tento výjazd a čas strávený servisom zaplatí spotrebiteľ. Za takýto prípad sa považuje, ak zariadenie nefungovalo, pretože v diaľkovom ovládači boli vybité batérie, zariadenie nebolo pripojené do elektriky, atď. Kupujúci podá reklamáciu vyplnením a doručením reklamačného formulára predávajúcemu s potrebnými prílohami, prijatie ktorej musí predávajúci potvrdiť.

Rozšírená predlžená záruka
Predávajúci môže poskytnúť rozšírenú predlženú záruku na klimatizačné zariadenia po dobu maximálne 6 rokov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu, pričom aj tu platí, že záruka sa vzťahuje iba na vady, ktoré mal tovar (výrobky a zariadenia) v čase jeho odovzdania kupujúcemu, avšak ostali skryté a prejavili až neskôr počas záručnej doby.


Podmienky rozšírenej predĺženej záruky na klimatizačné zariadenia:

 • len zariadenie, ktoré má vyplnený formulár s uvedením pravidelnej údržby,
 • koncový používateľ musí uchovávať nákupnú faktúru počas celej predĺženej záručnej lehoty,
 • rozšírená záruka sa automaticky zruší, ak chýba nákupná faktúra, protokoly o údržbe alebo záručný list,
 • faktúry a iné dokumenty musia vo všetkých prípadoch obsahovať typ zariadenia (číslo modelu) a sériové číslo (Serial no.),
 • ak zariadenie bolo servisované predávajúcim alebo ním poverenou osobou

Rozšírená záruka sa poskytuje vo forme výmeny súčiastky, skutočnej opravy. Pokiaľ nie je možná oprava, predávajúci zabezpečí výmenu chybného zariadenia. Servis zariadenia sa účtuje podľa aktuálnej ceny v cenníku.


Pri uplatnení predĺženej záruky je potrebné predložiť:

 • Vyplnený reklamačný protokol
 • Kópiu pokladničného bloku alebo faktúry o úhrade klimatizácie vrátane montáže.
 • Kópiu pokladničného bloku alebo faktúry o úhrade servisnej kontroly minimálne 1x do roka,ktorú vykonal servisný pracovník s uvedením čísla oprávnenia a výrobného čísla reklamovaného zariadenia.

VI .Zodpovednosť za škodu

1.Predávajúci je zodpovedný za poranenie osoby spôsobené produktom len vtedy, ak možno preukázať, že poranenie bolo spôsobené zámerne alebo hrubou nedbalosťou jedným z predstaviteľov predávajúceho alebo zodpovedného pracovníka predávajúceho.

2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu na nehnuteľnom ani hnuteľnom majetku spôsobenú produktom.

3. Predávajúci za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za žiadnu nepriamu škodu spôsobenú vlastnosťami produktu spôsobujúcimi škody.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2.Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3.Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4.Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.